Antwerpse meerjarenplanning 2020-2025: Met dit investeringsplan klaar voor een nieuwe Gouden Eeuw.

Door Annick De Ridder op 11 oktober 2019, over deze onderwerpen: Antwerpen

De stadsvernieuwing voor Antwerpen is gegarandeerd voor de komende legislatuur. Als stad willen we enerzijds investeren in concrete projecten die het uitzicht van onze stad mee zullen bepalen. Anderzijds zorgen we voor een consequent ruimtelijk beleid met het vernieuwen van de bouwcode en het ruimtelijk structuurplan. Antwerpen is met dit investeringsplan zonder meer klaar voor een nieuwe Gouden Eeuw.

Ook in de haven wordt er volop geïnvesteerd. Zo heeft de nieuwe Vlaamse regering het engagement voor de extra containercapaciteit in de haven van Antwerpen bevestigd. Op die manier kunnen we verder bouwen aan een duurzame groei en toekomst van onze wereldhaven.

Stadsontwikkeling 

We blijven volop investeren in Antwerpen. Ook de volgende jaren zullen er veel bouwkranen zichtbaar zijn in onze stad. We plaatsen Antwerpen zo verder in de stellingen van de 21ste eeuw.

De komende legislatuur willen we allereerst verder inzetten op de heraanleg en versteviging van de Scheldekaaien op zowel de rechter- als de linkeroever van de rivier. We hebben te lang met ons gezicht weg van het water geleefd. De grootschalige heraanleg van de kaaien moet daar opnieuw verandering in brengen en de band tussen de Schelde en de Antwerpenaar opnieuw versterken. Daar zal ook de Via Sinjoor toe bijdragen: een lange wandelboulevard van het Centraal Station tot aan de Schelde. Met de stadsbouwmeester werken we hier volop aan verder.

Daarnaast willen we deze bestuursperiode ook werk maken van het project Lageweg (Hoboken). We geloven dat dit project het gebied een stevige injectie kan geven, door het aantrekkelijk te maken voor bedrijven, terwijl er ook genoeg groen is en een prettig buurtleven.

Ook voor de Havanasite worden de nodige budgetten vrijgemaakt net zoals voor de realisatie van de talud ter hoogte van de Oude Landen. Verder willen we deze legislatuur het park op de gedempte Zuiderdokken realiseren. Bewoners, bezoekers, de horeca en handelaars krijgen met de aanleg van dit park opnieuw zuurstof in hun buurt.

Een andere belangrijke pijler binnen de meerjarenplanning bestaat uit de herontwikkeling van de Arenawijk en het verder investeren in de Droogdokkensite, de innovatieve stadshaven en de Slachthuissite. We starten ook met Brialmont fase 2 (Berchem), we werken het Kievitplein verder af en de groenzone van Gallifort (Deurne).

Ruimtelijke ordening

Ook op het vlak van ruimte zijn de ambities groot met de opmaak van een nieuw ruimtelijk structuurplan (met aandacht voor groen en blauw in onze stad), het actualiseren van de bouwcode en het verder optimaliseren en digitaliseren van de dienst vergunningen. Er is ook heel wat budget vrij gemaakt voor een aantal ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP’s) waaronder Ter Beke (Wilrijk) en RUP’s voor het grootste stadsontwikkelingsproject van de 21ste eeuw, namelijk de stadsvernieuwingsprojecten die met de Oosterweelverbinding gepaard gaan.

Lees het volledige persbericht over de meerjarenbegroting hier

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is