Nieuwe toekomst voor woonwijk Europark op Linkeroever

Door Annick De Ridder op 8 december 2021, over deze onderwerpen: Antwerpen, Openbare Werken

 

Nieuwe toekomst voor woonwijk Europark op Linkeroever

Met de goedkeuring van de ontwerpkrijtlijnen gaf het college vandaag het startschot voor de hernieuwing van de wijk Europark op Linkeroever. Een masterplan en een visie voor de ruimere omgeving hebben als doel de woonwijk leefbaarder te maken.

De stad denkt na over een nieuwe toekomst voor het hart van Linkeroever: de woonwijk Europark tussen de Halewijnlaan, Emile Verhaerenlaan, Gloriantlaan, Julius Vuylstekelaan, Tijl Uilenspiegellaan en Willem van Haechtlaan. Deze modernistische woonwijk wordt gekenmerkt door haar 18 hoogbouwblokken met sociale woningen. Het college van burgemeester en schepenen keurde vandaag de vijf ontwerpkrijtlijnen goed voor een toekomstvisie voor Europark.

Schepen voor stadsontwikkeling Annick De Ridder: “Deze wijk beschikt over uitzonderlijke kwaliteiten zoals het groene karakter, waar er met dit masterplan een unieke kans ligt om de bestaande open en groene ruimtes zoals Middenvijver, Galgenweel, Sint-Annabos en de Scheldeboorden te verbinden. Daarnaast ontstaan er nieuwe binnengebieden in het bouwblok die een combinatie van woon-, werk- en andere functies mogelijk maken. De vastgelegde krijtlijnen vormen de basis voor een flexibel masterplan die de nadruk leggen op leefbaarheid, groen en duurzaamheid. Zo willen we Europark naar een duurzame toekomst brengen en zetten we verder in op de heropwaardering van Linkeroever. We willen het Masterplan afronden tegen het najaar van 2022.”

Masterplan Europark volgens 5 krijtlijnen

Antwerps stadsbouwmeester Christian Rapp en zijn team maken het ontwerp voor het nieuwe Europark. “In het najaar van 2021 organiseerde atelier stadsbouwmeester een internationale ontwerpworkshop met de ontwerpteams die in 2016 al deelnamen aan de ideeënwedstrijd voor Linkeroever. Dit was bijzonder waardevolle input voor het masterplan Europark”, zegt Christian Rapp.

Deze vijf ontwerpkrijtlijnen zullen als basis dienen voor het masterplan:

1. Het landschap als robuuste drager en unieke identiteit

Er ligt een grote kans in het verbinden van de bestaande open en groene ruimte zoals Middenvijver, Galgenweel, Sint-Annabos en de Scheldeboorden. Een landschapsontwerp moet integraal deel uitmaken van het masterplan Europark. Dit is bepalend voor de landschappen in de site, de relatie met de Charles de Costerlaan en de uitwerking van een traag netwerk doorheen Europark.

2. Behoud van de bestaande woonblokken

De bestaande hoogbouw moet niet gesloopt, maar wel getransformeerd worden. Enerzijds omdat ze een historisch culturele waarde hebben, anderzijds omdat hergebruik duurzamer is dan afbraak en nieuwbouw. Bovendien zal een slimme renovatie beter in fases opgedeeld kunnen worden. Hierdoor kan een groot aantal inwoners op Europark blijven wonen, blijft het sociaal weefsel behouden en kunnen de huidige stedenbouwkundige pijnpunten aangepakt worden.

3. Het bouwblok als stedenbouwkundige figuur

De transformatie van Europark heeft nood aan een flexibele ontwikkelingsstrategie. Het stedenbouwkundig geheel van bouwblokken is de basis. Er ontstaan nieuwe binnengebieden die een combinatie van woon-, werk- en andere functies mogelijk maken.

4. Extra bouwvolume is mogelijk

Een groot deel van het extra woonvolume wordt gerealiseerd door de bestaande gebouwen op te dikken met zo’n 30%. Dit biedt mogelijkheden om alternatieve functies en een meer divers woonaanbod te realiseren. Sommige gronden in Europark zijn doorheen de tijd ontwikkeld tot ecologisch waardevolle groenzones.

5. Levendigheid als fundamentele stedelijkheid

Een masterplan voor Europark moet geen nieuw centrum creëren. Er wordt ingezet op woonkwaliteit voor de inwoners. Het aanvullend bouwprogramma schept kansen voor de buurt met ruimte voor bedrijvigheid, laagdrempelige werkplaatsen en reanimatie van de open ruimte.

Schepen voor wonen Els Van Doesburg: “De hoogbouwblokken in eigendom van de sociale huisvestingsmaatschappijen voldoen niet meer aan de hedendaagse comforteisen en oppervlaktenormen. Een ingrijpende renovatie is onvermijdelijk. Dit biedt kansen om de leefbaarheid van Europark verder te optimaliseren, werkgelegenheid te creëren en publieke functies toe te voegen.”

Volgende stappen

De ambitie is om het masterplan af te ronden tegen het najaar van 2022 om zo de volgende fases van het renovatietraject bij te sturen. De renovatie zal starten met de oudste blokken aan het kruispunt Halewijnlaan en Charles de Costerlaan en nadien verder evolueren richting Gloriantlaan. Tijdens het proces wordt ook ruimte gelaten voor buurtbetrokkenheid.

Meer informatie over Europark staat op www.antwerpenmorgen.be.

Copyright headerbeeld: LUCID

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is