Tussenkomst Annick De Ridder begrotingsbesprekingen

Door Annick De Ridder op 17 december 2015, over deze onderwerpen: Mobiliteit, Openbare Werken

Op 16 en 17 december vonden de plenaire begrotingsbesprekingen plaats in het Vlaams Parlement. Daarin worden de cijfers en de begroting voor 2016 besproken, een belangrijk ogenblik van parlementaire controle. Hieronder vindt u mijn tussenkomst over het onderdeel Mobiliteit & Openbare Werken.

 

 

Mijnheer  de  voorzitter,  minister-president,  ministers,  collega’s, 

Ik  overloop  alvast  drie  voor  onze  fractie  belangrijke  topics,  namelijk  combimobiliteit,  openbaar  vervoer  en  investeringen in infrastructuur.  Verder  zullen  mijn  collega’s  het  nog  over  verkeersveiligheid  en  het  spoor  hebben.

Ten  eerste:  combim​obiliteit.  We  moeten  afstappen  van  de  verkokerde  visie  op  mobiliteit.  Auto,  deelauto,  fiets,  het  openbaar  vervoer,  of  buurtbus,  zijn  complementair,  en  we  moeten  mensen  meer  aanmoedigen  tot  een  gevarieerd  en  gecombineerd  gebruik  ervan.  Het  is  onze  ambitie  om  de  Vlaming  te  verleiden  om  minstens  een  deel  van  zijn  traject  af  te  leggen  met  een  alternatief  voor  de  auto.

Deze  ketenbenadering  betekent  dat  er  extra  aandacht  besteed  zal  worden  aan  het  ontwikkelen  van  knooppunten  en  overstapmogelijkheden  (of  het  nu  van  auto  naar  bus  of  fiets  is,  of  naar  trein,  en  omgekeerd). 

Tweede  punt:  het  openbaar  vervoer.

De  basismobiliteit  heeft  in  het  verleden  haar  verdiensten  gehad.  In  absolute  cijfers  zijn  er  vandaag  meer  mensen  die  gebruik  maken  van  het  openbaar  vervoer  dan  pakweg  15  jaar  geleden.  Maar  we  moeten  eveneens  vaststellen  dat  het  aandeel  van  openbaar  vervoer  in  woon-werk  verkeer  en  in  het  totale  verplaatsingsgedrag  van  de  Vlaming  ongewijzigd  bleef.  Dit  moet  anders.  In  de  toekomst  zal  de  omslag  gemaakt  worden  naar  basisbereikbaarheid.

En  vlak  voor  de  zomer  hebben  we  in  deze  vergadering  een  resolutie  gestemd,  waarin  duidelijke  keuzes  staan  met  betrekking  tot  de  invulling  van  deze  basisbereikbaarheid,  mijnheer  de  minister:  de  hiërarchische  opbouw  van  ons  vervoersmodel,  een  meer  vraaggericht  openbaar  vervoer,  het  beter  betrekken  van  private  partners,  een  onafhankelijke  regisseur  en  medezeggenschap  voor  de  steden  en  gemeenten. 

We  kijken  dan  ook  met  belangstelling  uit  naar  de  conceptnota  van  de  VlaReg  over  de  toekomstige  organisatie  van  ons  openbaar  vervoer,  dat  door  een  stipte,  kwaliteitsvolle  en  vraaggerichte  dienstverlening  de  Vlaming  ertoe  moet  verleiden  de  overstap  naar  openbaar  vervoer  te  maken. 

Daarnaast,  en  dat  is  meteen  het  laatste  punt  dat  ik  wil  aanraken,  blijft  de  Vlaamse  regering  ook  investeren,  in  infrastructuur,  en  in  onze  havens.  Ik  herhaal  nog  eens  kort  dat  het  een  goede  zaak  was  dat  de  VlaReg  na  een  positieve  MKBA  volop  de  kaart  trok  van  Deurganckdok.  We  vernamen  recent  helaas  dat  ook  dat  dossier  in  een  juridisch  moeras  dreigt  te  verzanden.  Ik  kan  niet  genoeg  benadrukken  hoe  dramatisch  dat  zou  zijn  voor  de  toekomst  van  de  Antwerpse  haven,  en  de  bijhorende  tewerkstelling.  En  ik  hoop  dan  ook  dat  de  Vlareg  spoedig  actie  onderneemt.

Tot  slot:  Het  Masterplan  2020.  Met  de  keuze  voor  een  overkapte  Oosterweelverbinding,  verenigt  men  het  beste  van  twee  werelden:  de  aanleg  van  de  derde  Scheldekruising,  om  komaf  te  maken  met  de  files,  én  de  overkapping  van  de  Antwerpse  ring,  wat  uiteraard  de  leefbaarheid  van  de  stad  ten  goede  komt.  Met  de  aanstelling  van  Alexander  D’Hooghe  van  het  MIT  (Massachusetts  Institute  of  Technology)  zetten  we  opnieuw  een  belangrijke  stap  vooruit.  En  in  de  komende  maanden  zal  deze  intendant  de  overkappingsplannen  moeten  concretiseren. 

Het  Masterplan  Antwerpen  gaat  echter  om  meer  dan  het  rondmaken  van  de  Antwerpse  ring:  het  bevat  een  totaalpakket  aan  investeringen,  waaronder  tramverbindingen,  verhoging  bruggen  Albertkanaal,  aanleg  van  fietspaden.  Eigenlijk  is  het  het  schoolvoorbeeld  van  het  combimobiliteitsverhaal  waar  ik  mijn  tussenkomst  mee  startte:  enkel  door  een  én-én  verhaal  zullen  we  onze  mobiliteit  kunnen  vlottrekken.  En  laat  dat  exact  de  kern  van  het  beleid  zijn  van  deze  minister  van  mobiliteit,  die  daar  dan  ook  onze  volledige  steun  voor  krijgt.

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is